Distance Learning


By Plimun Web Design

Բարսեղ Գիշյան

Barsegh GishyanԲարսեղ Գիշյան
03.01.1962
Դասախոս | Սոցիոլոգիայի ամբիոն

Կրթություն, գիտական աստիճաններ և կոչումներ
1991 - 1994 թթ. ԵՊՀ ասպիրանտուրա
1989 - 1990 թթ. Վերապատրաստում, Յորքի համալսարան, Կանադա
1981 - 1986 թթ. ԵՊՀ փիլիսոփայության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն
2001 թ-ին ԵՊՀ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի կիրառական սոցիոլոգիայի ամբիոնի դասախոս

Օտար լեզուներ
անգլերեն (վարժ), ռուսերեն (խոսակցական)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Դուք այստեղ եք: Մեր աշխատակազմը Բարսեղ Գիշյան