Distance Learning


By Plimun Web Design

ԽՄԲԻ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԵԹՈԴՆԵՐ

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ՀԵՌԱՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԿԱՄՅԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԾՐԱԳԻՐ

 

ԽՄԲԻ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԵԹՈԴՆԵՐ
առարկայի ծրագիր

 

Սահակյան Անահիտ, դասախոս
Հեռաուսուցման լաբորատորիա, Երևանի պետական համալսարան

1. Առարկայի նկարագրություն

     Առարկայի նպատակն է սովորեցնել հոգեբանական խմբային աշխատանքի հիմնական ձևերին, մեթոդներին և օրինաչափություններին։ Առանձնակի ուշադրություն է դարձվում խմբավարի հմտությունների և կոմպետեցիաների զարգացման մեխանիզմներին։ Ուսուցանվում են թե մեծ ր թե փոքր խմբերի հետ աշխատանքի մեթոդները։


Դուք այստեղ եք: Ուսումնական ծրագրեր ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԽՄԲԻ ՀԵՏ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԵԹՈԴՆԵՐ