Distance Learning


By Plimun Web Design

ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ՀԵՌԱՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԿԱՄՅԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԾՐԱԳԻՐ

 


ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ.
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

առարկայի ծրագիր


Աշխատանքային խումբ
Հեռաուսուցման լաբորատորիա, Երևանի պետական համալսարան

 
1. Առարկայի նկարագրություն
Ծանոթացնել ուսանողներին անհատական աշխատանքային հարաբերությունների ստեղծման առանձնահատկություններին` հիմնվելով ՀՀ Աշխատանքային օրենսդրությության վրա:

2. Նպատակները
- Ծանոթացնել ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի որոշ հոդվածներին: 
- Ձևավորել ուսանողների մոտ անհատական աշխատանքային հարաբերություններ կառուցելու հմտություններ:

3. Գնահատում
Գնահատումը հիմնված է լինելու ուսանողների գրավոր աշխատանքների վրա.

  • Շաբաթական գրավոր էսսեներ – 60%
  • Ավարտական քննություն– 40%

4. Առարկայի ծրագիր

Դաս 1
Գլուխ 1. Աշխատանքային օրենսդրությունը եւ դրանով կարգավորվող հարաբերությունները
Գլուխ 2. Աշխատանքային հարաբերություններ, աշխատանքային հարաբերությունների ծագման հիմքերը, աշխատանքային հարաբերությունների կողմերը
Գլուխ 3. Ներկայացուցչությունը կոլեկտիվ աշխատանքային հարաբերություններում
Գլուխ 4. Ժամկետներ
Գլուխ 5. Աշխատանքային օրենսդրության պահպանման նկատմամբ հսկողությունը եւ վերահսկողությունը
Գլուխ 6. Աշխատանքային իրավունքների իրականացումը եւ պաշտպանությունը

Գրականություն
- http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&;ID=2131&lang=arm#3.12
- ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք, Երևան 2011

Առաջադրանք 1
Խնդրում եմ պատասխանել հետևյալ հարցին (5 էջի սահմաններում):
- Նկարագրել ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի ընդհանուր դրույթները:

Դաս 2.
Գլուխ 7. Սոցիալական գործընկերությունը աշխատանքի ոլորտում
Գլուխ 8. Ընդհանուր դրույթներ կոլեկտիվ պայմանագրերի մասին
Գլուխ 9. Հանրապետական, ճյուղային եւ տարածքային կոլեկտիվ պայմանագրեր
Գլուխ 10. Կազմակերպության կոլեկտիվ պայմանագիրը
Գլուխ 11.Կոլեկտիվ աշխատանքային վեճերի կարգավորումը

Գրականություն
- http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&;ID=2131&lang=arm#3.12
- ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք, Երևան 2011


Առաջադրանք 2
Խնդրում եմ պատասխանել հետևյալ հարցին (5 էջի սահմաններում):
- Կազմել կոլեկտիվ աշխատանքային պայմանագիր:

Դաս 3
Գլուխ 12. Աշխատանքային պայմանագրի բովանդակությունը եւ պայմանագրի կնքումը
Գլուխ 13. Աշխատանքային պայմանագրի տեսակները
Գլուխ 14. Աշխատանքային պայմանագրի կատարումը

Գրականություն
- http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&;ID=2131&lang=arm#3.12
- ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք, Երևան 2011

Առաջադրանք 3
Խնդրում եմ պատասխանել հետևյալ հարցին (5 էջի սահմաններում):
- Կազմել աշխատանքային պայմանագիր:

Դաս 4. 
Գլուխ 15. Աշխատանքային պայմանագրի լուծումը
Գլուխ 16. Աշխատողների անձնական տվյալների պաշտպանությունը
Գլուխ 17. Աշխատաժամանակը
Գլուխ 18. Հանգստի ժամանակը

Գրականություն
- http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&;ID=2131&lang=arm#3.12
- ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք, Երևան 2011

Առաջադրանք 4
Խնդրում եմ պատասխանել հետևյալ հարցին (5 էջի սահմաններում):
- Լուծեք աշխատանքային պայմանագիրը` ըստ տարբեր հիմքերի:
- Կազմել արձակուրդների գրաֆիկ, աշխատակիցներին ուղարկել արձակուրդ:

Դաս 5.
Գլուխ 19. Աշխատավարձ
Գլուխ 20. Երաշխիքներ եւ հատուցումներ

Գրականություն
- http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&;ID=2131&lang=arm#3.12
- ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք, Երևան 2011

Առաջադրանք 5
Խնդրում եմ պատասխանել հետևյալ հարցին (5 էջի սահմաններում):
- Սահմանել աշխատավարձեր և երաշխիքներ տարբեր հաստիքների համար:

Դաս 6.
Գլուխ 21.Աշխատանքային կարգապահությունը
Գլուխ 22.Նյութական պատասխանատվություն
Գլուխ 23.Աշխատողների անվտանգությունը եւ առողջությունը
Գլուխ 24.Աշխատանքային վեճեր

Գրականություն
- http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&;ID=2131&lang=arm#3.12
- ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք, Երևան 2011

Առաջադրանք 6
Խնդրում եմ պատասխանել հետևյալ հարցին (5 էջի սահմաններում):
- Սահմանել ներքին կարգապահական կանոնները և աշխատողների անվտանգության նորմերը:

Դաս 7.
Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենք
Ընդունվել է 24.06.2010

Գրականություն
- http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&;ID=2131&lang=arm#3.12
- ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք, Երևան 2011

Առաջադրանք 7
Խնդրում եմ պատասխանել հետևյալ հարցին (5 էջի սահմաններում):
- Վերլուծել ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում տեղի ունեցած փոփոխությունները, որոնք ընդունվել են 24.06.2010 թ-ին:

Դաս 8. Ավարտական քննություն
- Ընտրեք որևէ թեմա, որը քննարկվել է դասընթացի ընթացքում և կատարեք Ձեր սեփական գրավոր վերլուծությունը այդ թեմայի վերաբերյալ (13-15 էջի սահմաններում):

Դուք այստեղ եք: Ուսումնական ծրագրեր ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ (HR) ՀՀ աշխատանքային օրենսգիրք. Աշխատանքային իրավունք