Distance Learning


By Plimun Web Design

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՄՈՏԻՎԱՑԻԱ

 

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ՄԵԿԱՄՅԱ ՀԵՌԱՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ ԾՐԱԳԻՐ

 

  

ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՄՈՏԻՎԱՑԻԱ
առարկայի ծրագիր

 

Հասմիկ Վարդանյան, դասախոս
Հեռաուսուցման լաբորատորիա, Երևանի պետական համալսարան

 

1. Առարկայի նկարագրություն
Տվյալ դասընթացը միտված է բարձրացնելու ուսանողների իրազեկությունն այնպիսի հիմնարար և կարևոր հոգեբանական հիմնահարցի վերաբերյալ, ինչպիսին է մոտիվացիան, ձևավորել գիտելիքներ մոտիվացիայի տարբեր հոգեբանական տեսությունների, նրա բովանդակության և կառուցվածքի մասին ու նպաստել տեսական գիտելիքի փոխանցմանը հոգեբանական աշխատանքի կիրառական ոլորտ:

 2. Նպատակները  
- ծանոթացնել ուսանողներին մոտիվացիայի տարբեր հոգեբանական տեսություններին, նրա կառուցվածքին և առանձնահատկություններին,

- ձևավորել գիտելիք գործունեության կառուցվածքի, պահանջմունքների, դրդապատճառների, նպատակների հարաբերակցության և գործունեության իրականացման մասին,

- ծանոթացնել դրդապատճառների ձևավորման և դրանց կառավարման հոգեբանական սկզբունքներին և մեխանիզմներին,

- զարգացնել ունակություն տարբերակելու նպատակն ու դրդապատճառը, բացահայտել  գործունեության մոտիվացիան, անձի գիտակցված և անգիտակցական դրդապատճառները:  

 3. Գնահատում
Գնահատումը հիմնված է լինելու ուսանողների գրավոր աշխատանքների վրա. 

  • Շաբաթական գրավոր էսսեներ – 60%
  • Ավարտական էսսե – 40% 

4. Առարկայի ծրագիր 

Դաս 1. Դրդապատճառներ և մոտիվացիա
Մոտիվացիայի հոգեբանական տեսությունների համեմատական վերլուծությունը:

Գրականություն
- Занюк С. Психология мотивации. Киев: “Эльга-Н, Ника-Центр”, 2001
- Ильин Е. Мотивация и мотивы. СПб: “Питер”, 2000
- Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего/ Под ред. Д. А. Леонтьева. М/.: “Смысл”, 2004 – 608с.
- Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. 2-е изд. СПб: “Питер”; М. “Смысл”, 2003 – 860с.  

Առաջադրանք 1
Խնդրում եմ պատասխանել հետրյալ հարցերին (5 էջի սահմաններում):
- Ինչ դեր է կատարում մոտիվացիան գործունեության իրականացման մեջ:
- Իրականացրել մոտիվացիայի հոգեբանական տեսությունների համեմետական վերլուծություն: 

Դաս 2.  Պահանջմունքների, դրդապատճառների և մոտիվացիայի փոխհարաբերակցությունն ու փոխկապակցվածությունը
Պահանջմունքներ, դրանց դասակարգումը: Դրդապատճառների բովանդակությունը: Մոտիվացիայի նկարագրությունը, նրա դերը գործունեության կառուցվածքում:  

Գրականություն
- Занюк С. Психология мотивации. Киев: “Эльга-Н, Ника-Центр”, 2001
- Ильин Е. Мотивация и мотивы. СПб: “Питер”, 2000
- Нюттен Ж. Мотивация, действие и перспектива будущего/ Под ред. Д. А. Леонтьева. М/.: “Смысл”, 2004 – 608с.
- Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. 2-е изд. СПб: “Питер”; М. “Смысл”, 2003 – 860с

Առաջադրանք 2
Խնդրում եմ պատասխանել հետրյալ հարցերին (5 էջի սահմաններում):
- Վերլուծեք ցանկացած գործունեություն` համաձայն գործունեության կառուցվածքի:
- Նկարագրեք որևիցե գործունեություն և բացահայտեք դրա պահանջմունքները, դրդապատճառները և մոտիվացիան:
- Ներքին և արտաքին մոտիվացիա
- Ներքին և արտաքին դրդապատճառների առանձնահատկությունների քննարկումը: Ներքին դրդապատճառների բովանդակությունն ու դրսևորման յուրահատկությունները:

Դաս 3.  Ներքին և արտաքին մոտիվացիա
Ներքին և արտաքին դրդապատճառների առանձնահատկությունների քննարկումը: Ներքին դրդապատճառների բովանդակությունն ու դրսևորման յուրահատկությունները:

Գրականություն
- Занюк С. Психология мотивации. Киев: “Эльга-Н, Ника-Центр”, 2001
- Климчук В. Тренинг внутренней мотивации. СПб: “Речь”, 2006 – 76с.
- Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. 2-е изд. СПб: “Питер”; М. “Смысл”, 2003 – 860с

Առաջադրանք 3
Խնդրում եմ պատասխանել հետրյալ հարցերին (5 էջի սահմաններում):
- Իրականացրեք գործունեության արդյունավետության համար արտաքին և ներքին մոտիվացիայի դերի համեմատական վերլուծություններ:
- Կազմեք արտաքին խթանների ցանկ, որոնք կարող են բարձրացնել աշխատանքային մոտիվացիան, ինչպես նաև ներքին մոտիվացիայի առաջացմանը նպաստող գործողությունների պլան: 

Դաս 4.  Աշխատանքային մոտիվացիայի տեսությունները
Ֆ. Թեյլորի, Ա. Մասլոուի, Ֆ. Հերցբերգի և Դ. Մակգրեգորի՞՞ տեսությունները:  

Գրականություն
- Taylor F. Scientific Management, Harper & Row, NY 1947
- McGregor D., The Human Side of Enterprise, Penguin, NY, 1987
- Herzberg, F. Work and the Nature of Man, Granada Publishing Ltd, London
- Маслоу А. Мотивация и личность Перевод. с англ. Татлыбаевой А. М.  — СПб.: Евразия, 1999. — 478 с
- Стаут Л. У. Управление персоналом, изд.-во “Добрая книга”, 2007. 

Առաջադրանք 4
Խնդրում եմ պատասխանել հետրյալ հարցերին (5 էջի սահմաններում):
- Կազմեք աշխատակիցների մոտիվացիայի բարձրացմանն ուղղված պլան` հիմնվելով Հերցբերգի տեսության վրա:
- Կազմեք աշխատակիցների մոտիվացիայի բարձրացմանն ուղղված պլան` հիմնվելով Մակգրեգորի տեսության վրա:

Դաս 5.  Աշխատանքային մոտիվացիայի տեսությունները
Վ. Վրումի, Ալդեֆերի, Դ. Մակկլելանդի տեսությունները:  

Գրականություն
- Aldefer C. ERG Theory of Motivation, 1972
- McClelland D., Human Motivation. 1980
- Vroom H. Victor, Motivation and leadership decision making, 1973
- Стаут Л. У. Управление персоналом, изд.-во “Добрая книга”, 2007.

Առաջադրանք 5
Խնդրում եմ պատասխանել հետրյալ հարցերին (5 էջի սահմաններում):
- Կազմեք աշխատակիցների մոտիվացիայի բարձրացմանն ուղղված պլան` հիմնվելով Վրումի տեսության վրա:
- Կազմեք աշխատակիցների մոտիվացիայի բարձրացմանն ուղղված պլան` հիմնվելով Ալդեֆերի և ՄակԿլելանդի տեսության վրա:

Դաս 6.   Աշխատողների Ֆինանսական մոտիվացիան և դրա բաղադրիչները
Աշխատողների աշխատանքի փոխհատուցում: Փոխհատուցման բաղադրիչները: Փոխհատուցման կազմման մեթոդները: Փոխհատուցման սկզբունքները: 

Գրականություն
- Новикова М., Компенсации и льготы. Издательство: ООО "Бегин групп" 2006
- Соломанидина Т.О., Соломанидин В.Г.  Мотивация трудовой деятельности персонала, М., ООО “Журнал “Управление персоналом”, 2005
- Стаут Л. У. Управление персоналом, изд.-во “Добрая книга”, 2007. 

Առաջադրանք 6
Խնդրում եմ պատասխանել հետրյալ հարցերին (5 էջի սահմաններում):
- Նկարագրեք փոխհատուցման բաղադրիչները և վերլուծեք դրանց կարևորությունը Աշխատողի և Գործատուի տեսանկյունից:
- Կազմեք տարբեր պաշտոնների աշխատողների համար սոցիալական փաթեթներ և հիմնավորեք դրանց արդյունավետությունը: 

Դաս 7.  Ոչ ֆինանսական մոտիվացիա
Ոչ ֆինանսական մոտիվացիան պայմանավորող գործոնները

Գրականություն
- Новикова М., Компенсации и льготы. Издательство: ООО "Бегин групп" 2006
- Соломанидина Т.О., Соломанидин В.Г.  Мотивация трудовой деятельности персонала, М., ООО “Журнал “Управление персоналом”, 2005
- Стаут Л. У. Управление персоналом, изд.-во “Добрая книга”, 2007.
- Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами, Издательство: Питер 2009
- Alderman M. Motivation for Achievement. 1999

Առաջադրանք 7
Խնդրում եմ պատասխանել հետրյալ հարցերին (5 էջի սահմաններում):
- Կազմեք կազմակերպության աշխատակիցների մոտիվացիոն պլան` հիմնվելով ոչ ֆինանսական մոտիվացիայի վրա:   

Դաս 8. Ավարտական քննություն
- Ընտրեք որևէ թեմա, որը քննարկվել է դասընթացի ընթացքում և կատարեք Ձեր սեփական վերլուծությունը այդ թեմայի վերաբերյալ (13-15 էջի սահմաններում): 

Դուք այստեղ եք: Ուսումնական ծրագրեր ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ (HR) ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՄՈՏԻՎԱՑԻԱ